กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อม
You are here:

บริษัท เวสท์ แมเนจเมนท์ สยาม ดำเนินธุรกิจในฐานะสมาชิก ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย มากว่าทศวรรษ โดยยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ โปร่งใส และเป็นองค์กรที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชน