กิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ เวสท์ เมเนจเมนต์ สยาม จำกัด ได้ริเริ่มและสนับสนุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม.

wms-undercontruction