WMS ACTIVITY

Recent News & Events
You are here:

WMS won pride award for Development and Upgrading of hazardous

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนไปกำจัด ณ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัลบั้ม

Read more
Waste Management Project, Lamphun Province-01

Waste Management Project at Lamphun Province

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนไปกำจัด ณ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัลบั้ม

Read more