บริการของ WMS

หมวด: Uncategorised

   WMS ยึดถือระเบียบวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือด้วยการแต่งตั้งบริษัทผู้แทนในการตรวจสอบ ยิ่งกว่านั้นเรายังได้ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เอื้อต่อการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นด้วย ขั้นตอนมาตรฐานในการพิจารณาการรับกากของเสียในเบื้องต้นนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านเทคนิคจะวิเคราะห์จากขบวนที่การทีทำให้เกิดกากของเสียขึ้นและนำตัวอย่างกากของเสียชนิดนั้นๆ ส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการวิเคราะห์ชนิดของกากของเสียและระบุวิธีการบำบัด / กำจัดที่เหมาะสมกับกากแต่ละประเภท
   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพในการให้บริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจึงมีพันธะสัญญาที่จะต้องให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือด้านเอกสาร รวมทั้งการรับทราบผลการให้บริการและคำติชมจากลูกค้าด้วยเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการขนส่งกากของเสียของลูกค้า

   WMS จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการเก็บขนไว้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกๆ ประเภท ทั้งยานพาหนะหลากรูปแบบ   รวมทั้งภาชนะใส่กากของเสียหลากชนิด หลายขนาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
   การบริการของ WMS นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของไทยและสากลอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการควบคุมด้วยระบบเอกสารกำกับการขนส่งและ มีการติดตั้งระบบ GPS บนรถทุกคันเพื่อควบคุมและบันทึกเส้นทางการขนส่งและกำจัดกากของเสียอย่างครบถ้วน

   WMS ได้สร้างระบบเอกสารเพื่อการตรวจสอบในการขนส่ง ทั้งสำหรับกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เอกสารกำกับการขนส่งนี้มีขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบและระบุได้ถึงชนิดของกากของเสียที่ทำการขนส่งและมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ระบบเอกสารกำกับการขนส่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับงานเอกสารเพื่อการตรวจสอบตามระบบ ISO 14001 อีกด้วย

FaLang translation system by Faboba