ศูนย์บริการของเรา

WMS Network of Services

Disposal Facilities

ศูนย์บริหารจัดการกากของเสีย
ในปี พ.ศ. 2543 WMS ริเริ่ม โครงการ Eastern Seaboard Environmental Complex หรือ ซึ่งเป็นศูนย์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องครบทุกด้าน ให้บริการ จัดเก็บ รีไซเคิล บำบัด และกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ ต่อมาในปี พุทธศักราช 2547 WMS ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ เพื่อก่อสร้างและบริหาร โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานไอน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ชื่อ Bangpoo Environmental Complex หรือ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีการแปรสภาพของเสียให้กลายเป็นไอน้ำ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเตาเผากากของเสียแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  Modern Sanitary Landfill

Waste to Steam Facility

ศูนย์พักและขนถ่ายกากของเสีย

ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาโครงการของ WMS คือการขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศเพื่อให้สามารถสนอง ตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น WMS จึงได้ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารศูนย์พักและขนถ่ายกากของเสียในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 • ศูนย์ขนถ่ายลาดกระบัง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และอยู่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ

 •  ศูนย์ขนถ่ายภาคเหนือ ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

 • ศูนย์ขนถ่ายอมตะ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เป็นการบริหารงานในนามของบริษัทที่เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมคือ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอวิสเซส (Amata Facility Services)

 • ศูนย์ขนถ่ายสงขลาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการขนถ่ายกากของเสียทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ใน ภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงให้บริการด้านอุตสาหกรรมให้กับธุรกิจน้ำมันและก๊าซด้วย

ที่ศูนย์พักและขนถ่ายฯ จะให้บริการคัดแยกกากของเสียที่เป็นอันตราย,  กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และขยะทั่วไปรวมถึงให้บริการทำความสะอาดภาชนะที่ใส่สารเคมีหรือกากของเสีย ด้วย กากของเสียที่เป็นอันตรายจะได้รับขนย้ายไปยังผู้ให้บริการกำจัดกากของเสีย อันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ในขณะที่กากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและขยะทั่วไปจะถูกขนส่งไปกำจัดยัง หรือ หรือสถานบริการวัสดุรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน หรือปลายทางที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องไปตามความเหมาะสมของกากของเสียแต่ละประเภทและความต้องการของ ลูกค้าเป็นสำคัญ WMS ยังมีแผนการที่จะพัฒนาศูนย์ขนถ่ายกากของเสียเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

Photo Album

OUR FACILITY

gas station.JPGESBEC Plan.jpgFluidized-Incinerator.jpgAmatha Nalorn.JPGMap.jpgbpec grand opening.jpgesbec cross section.jpg

ติดต่อเรา

 • Waste Management Siam waste management siam
  Central City Tower 1, 25th Floor, 589/142 Bangna-Trad (km.3) Road,
  Kwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
  Work    : +66(0) 2745 6926-7
  Fax      : +66(0) 2745 6928
  13.086815,101.08952
  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  GPS     : 13.537435,100.655553333333

      

 

Contact form

Required *

  Refresh Captcha  
   
 Bangpoo Environmental Complex or Bangpoo Environmental Complex
Operated by Waste Management Siam Ltd.
965 Moo 2  Soi 3B
Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd
Bangpoo Mai, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10280 Thailand
Work :  +66(0) 2709-2546
Fax :   +66(0) 2709-2547

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GPS     : 13.537435,100.655553333333

Bangpoo Environmental Complex
   
 The Eastern Seaboard Environmental Complex or
Operated by Waste Management Siam Ltd.
88 Moo 8 Tambon Bowin
Amphur Sriracha Chonburi 20230 Thailand
Work : +66(0)-38-346-364
Fax   : +66(0)-38-346-368

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GPS     : 13.086815, 101.08952

The Eastern Seaboard Environmental Complex
   

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

Community Development Program

ความรับ ผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯให้ความสำคัญ เป็นอันดับต้นๆ เราตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยการดำเนินงานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนเพื่อนบ้านของเรา ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

 • สัญญาประชาคมระหว่างชุมชนและบริษัทฯ ได้ถููกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและเพื่อแสดงถึงความตั้งใจอันดีของบริษัท

 • การ กำจัดขยะแบบเทกองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจะไม่มีความจำเป็นอีก ต่อไปเมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร
 • บริษัทฯ ได้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาชุมชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและสุขอนามัยในท้องถิ่นซึ่ง เงินกองทุนฯ ได้มาจากส่วนแบ่งรายได้ในการดำเนินกิจการของโครงการฯ

 • การจ้างงานในโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกรวมถึงการให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ
 • กาก ของเสียต่างๆ จะถูกกำจัดภายในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กฎและการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อลดผล กระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการการกำจัดภายนอก ซึ่งจะเป็นทำลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลและตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมที่สดใสได้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างแท้จริง
 • ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในท้องที่ด้วยการจัดจ้างครูช่วยสอนเพิ่มเติม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งโต๊ะเรียน
 • ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น

CSR 2013

http://www.thantawan.com/images/csr/page%20csr.jpg

CSR 2012

http://www.activepr.biz/wp-content/uploads/2016/03/CSR-vs-Giving-back_Active.jpg

01.Continuous Support National.JPG02.Continuous Support National.JPG03.Support Local health.JPG06.Annual stationary donation.JPG07.Garbage bin donation to.jpg04.Continuous Annual scholarship.JPG08.Arrange onsite Environmental.jpg05.Set up computer room for local school.JPG

ติดต่อเรา

 • Waste Management Siam waste management siam
  Central City Tower 1, 25th Floor, 589/142 Bangna-Trad (km.3) Road,
  Kwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260 Thailand
  Work    : +66(0) 2745 6926-7
  Fax      : +66(0) 2745 6928
  13.086815,101.08952
  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  GPS     : 13.537435,100.655553333333

      

 

 • Bangpoo Environmental Complex or Bangpoo Environmental Complex
  Operated by Waste Management Siam Ltd.
  965 Moo 2  Soi 3B
  Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd
  Bangpoo Mai, Muang Samutprakarn
  Samutprakarn 10280 Thailand
  Work :  +66(0) 2709-2546
  Fax :   +66(0) 2709-2547

  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  GPS     : 13.537435,100.655553333333

  Bangpoo Environmental Complex

 • The Eastern Seaboard Environmental Complex or
  Operated by Waste Management Siam Ltd.
  88 Moo 8 Tambon Bowin
  Amphur Sriracha Chonburi 20230 Thailand
  Work : +66(0)-38-346-364
  Fax   : +66(0)-38-346-368

  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  GPS     : 13.086815, 101.08952

  The Eastern Seaboard Environmental Complex

ทำไมต้อง WMS

WMS ยึดถือระเบียบวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมและ ขยะทั่วไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือด้วยการแต่งตั้งบริษัทผู้แทน ในการตรวจสอบ ยิ่งกว่านั้นเรายังได้ลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เอื้อต่อการ ตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นด้วย ขั้นตอนมาตรฐานในการพิจารณาการรับกากของเสียในเบื้องต้นนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านเทคนิคจะวิเคราะห์จากขบวนที่การทีทำให้เกิดกากของ เสียขึ้นและนำตัวอย่างกากของเสียชนิดนั้นๆ ส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการวิเคราะห์ชนิดของกากของเสียและระบุวิธีการบำบัด / กำจัดที่เหมาะสมกับกากแต่ละประเภท
   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพในการให้บริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจึงมีพันธะสัญญาที่จะต้องให้บริการเพื่อ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือด้านเอกสาร รวมทั้งการรับทราบผลการให้บริการและคำติชมจากลูกค้าด้วยเพื่อนำมาปรับปรุง การบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดใน ด้านการขนส่งกากของเสียของลูกค้า

   WMS จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านการเก็บขนไว้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ ลูกค้าทุกๆ ประเภท ทั้งยานพาหนะหลากรูปแบบ   รวมทั้งภาชนะใส่กากของเสียหลากชนิด หลายขนาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
   การบริการของ WMS นั้นเป็นไปตามมาตรฐานของไทยและสากลอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการควบคุมด้วยระบบเอกสารกำกับการขนส่งและ มีการติดตั้งระบบ GPS บนรถทุกคันเพื่อควบคุมและบันทึกเส้นทางการขนส่งและกำจัดกากของเสียอย่างครบ ถ้วน

   WMS ได้สร้างระบบเอกสารเพื่อการตรวจสอบในการขนส่ง ทั้งสำหรับกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เอกสารกำกับการขนส่งนี้มีขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบและระบุได้ถึงชนิดของกาก ของเสียที่ทำการขนส่งและมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ระบบเอกสารกำกับการขนส่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับงานเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ตามระบบ ISO 14001 อีกด้วย