ศูนย์บริการของเรา

หมวด: Uncategorised

WMS Network of Services

Disposal Facilities

ศูนย์บริหารจัดการกากของเสีย
ในปี พ.ศ. 2543 WMS ริเริ่ม โครงการ Eastern Seaboard Environmental Complex หรือ ซึ่งเป็นศูนย์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องครบทุกด้าน ให้บริการ จัดเก็บ รีไซเคิล บำบัด และกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ ต่อมาในปี พุทธศักราช 2547 WMS ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ เพื่อก่อสร้างและบริหาร โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานไอน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ชื่อ Bangpoo Environmental Complex หรือ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีการแปรสภาพของเสียให้กลายเป็นไอน้ำ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเตาเผากากของเสียแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  Modern Sanitary Landfill

Waste to Steam Facility

ศูนย์พักและขนถ่ายกากของเสีย

ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาโครงการของ WMS คือการขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศเพื่อให้สามารถสนอง ตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น WMS จึงได้ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารศูนย์พักและขนถ่ายกากของเสียในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ที่ศูนย์พักและขนถ่ายฯ จะให้บริการคัดแยกกากของเสียที่เป็นอันตราย,  กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และขยะทั่วไปรวมถึงให้บริการทำความสะอาดภาชนะที่ใส่สารเคมีหรือกากของเสีย ด้วย กากของเสียที่เป็นอันตรายจะได้รับขนย้ายไปยังผู้ให้บริการกำจัดกากของเสีย อันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ในขณะที่กากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและขยะทั่วไปจะถูกขนส่งไปกำจัดยัง หรือ หรือสถานบริการวัสดุรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน หรือปลายทางที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องไปตามความเหมาะสมของกากของเสียแต่ละประเภทและความต้องการของ ลูกค้าเป็นสำคัญ WMS ยังมีแผนการที่จะพัฒนาศูนย์ขนถ่ายกากของเสียเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

Photo Album

OUR FACILITY

Map.jpgFluidized-Incinerator.jpgAmatha Nalorn.JPGbpec grand opening.jpgesbec cross section.jpgESBEC Plan.jpggas station.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems
FaLang translation system by Faboba