นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

Community Development Program

ความรับ ผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯให้ความสำคัญ เป็นอันดับต้นๆ เราตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยการดำเนินงานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนเพื่อนบ้านของเรา ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

  • สัญญาประชาคมระหว่างชุมชนและบริษัทฯ ได้ถููกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและเพื่อแสดงถึงความตั้งใจอันดีของบริษัท

  • การ กำจัดขยะแบบเทกองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจะไม่มีความจำเป็นอีก ต่อไปเมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร
  • บริษัทฯ ได้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาชุมชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและสุขอนามัยในท้องถิ่นซึ่ง เงินกองทุนฯ ได้มาจากส่วนแบ่งรายได้ในการดำเนินกิจการของโครงการฯ

  • การจ้างงานในโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกรวมถึงการให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ
  • กาก ของเสียต่างๆ จะถูกกำจัดภายในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กฎและการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อลดผล กระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการการกำจัดภายนอก ซึ่งจะเป็นทำลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลและตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมที่สดใสได้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างแท้จริง
  • ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในท้องที่ด้วยการจัดจ้างครูช่วยสอนเพิ่มเติม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งโต๊ะเรียน
  • ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น

CSR 2013

http://www.thantawan.com/images/csr/page%20csr.jpg

CSR 2012

http://www.activepr.biz/wp-content/uploads/2016/03/CSR-vs-Giving-back_Active.jpg

08.Arrange onsite Environmental.jpg05.Set up computer room for local school.JPG06.Annual stationary donation.JPG04.Continuous Annual scholarship.JPG01.Continuous Support National.JPG02.Continuous Support National.JPG07.Garbage bin donation to.jpg03.Support Local health.JPG