Industrial and Support Services to Industrial, Oil and Gas Sectors

WMS พร้อมให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีวันละ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ด้วยทีมงานให้บริการภาคอุตสาหกรรมที่ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน ตามประเภทงานต่างๆ ดังนี้

waste management siam บริการกำจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนและการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้น

waste management siam ทีมให้บริการในกรณีฉุกเฉิน

waste management siam การทดสอบการปนเปื้อนของสารปรอท

waste management siam บริการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนและฟื้นฟูพื้นที่

waste management siam บริการปั๊มน้ำเสียและกากตะกอนทุกชนิดด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น ปั๊มลม ปั๊มชนิดดูดโคลนแบบจุ่มและปั๊มแบบสูญญากาศ

waste management siam บริการคัดแยกกากตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทน

waste management siam ออกแบบและก่อสร้างการปูพื้นบ่อหรือหลุมเพื่อการจัดการโคลนที่ปนเปื้อนจาก การขุดเจาะ / การแยกน้ำผิวดิน และ การกักเก็บกากตะกอนน้ำมัน

waste management siam บริการปั๊มสำหรับกิจกรรมการขุดเจาะเพื่อการสำรวจ

waste management siam การจัดการกับโคลนที่ปนเปื้อนจากการขุดเจาะทั้งการขนส่ง บำบัด และกำจัด

waste management siam การคัดแยกสารปรอทที่ปนเปื้อนในหลอดไฟเพื่อส่งกำจัด

waste management siam การทำความสะอาดหลุมหรือแทงค์ซึ่งเป็นพื้นที่อับอากาศ

waste management siam บริการล้างและบดอัดถัง

waste management siam บริการทำความสะอาดท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

waste management siam บริการกำจัดสารปนเปื้อนในถังน้ำมัน แทงค์