BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยคุณสุทธิดา ฝากคำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ในฐานะที่ผ่านการประเมินโรงงานที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงงานอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมชนและ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ…
Read more

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด โดย มร.โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง และเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มอบรายได้ให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
waste-management-siam-03.jpgwaste-management-siam-02.jpgwaste-management-siam-01.jpg
Read more

ESBEC & BPEC ร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

ESBEC & BPEC ร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด และ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์จำกัด ในเครือ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด เข้าร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งให้บุคลากรของทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบเงื่อนไขและกรอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ…
Read more
News 18 สิงหาคม 2557

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน - กรมควบคุมมลพิษ

ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน
Read more