การประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.4 ของโครงการเตาเผาขยะบางปูฯ จัดขึ้นโดยการนิคมแห่งประเทศไทย