เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ของ WMS (Vision)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการการจัดการกากของเสียในประเทศไทยด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการเก็บขน
การขนส่ง การบำบัด การรีไซเคิลและการกำจัดกากของเสีย เพื่อนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น สภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นและรูปแบบของธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธะกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นที่จะคืนสภาพแวดล้อมที่ดีสู่สังคมไทยด้วยการ
• ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายของไทย/มาตรฐานธนาคารโลก ด้านการนำเอามาตรฐานขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา/EU และมาตรฐานสากลมาเป็นบรรทัด ฐาน
• นำเสนอการบริการที่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
• นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ดีที่สุดมาใช้ในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• คัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
• ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก
• ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภาระความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตให้กับลูกค้าให้มากที่สุด
• เป็นสมาชิกที่มีความเข้าใจกับชุมชน ให้การสนับสนุนชุมชนและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

WMS Quality and Environmental Policy
นโยบายการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
WMS Health and Safety Policy
นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย