Waste Water Treatment

     WMS นำเสนอวิธีการในการบำบัด / กำจัดกากของเสียนั้นในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

  • การรีไซเคิล และการบำบัด หรือ ปรับสภาพ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทน
  • การฝังกลบแบบปลอดภัย
  • การทำลายด้วยการเผาเพื่อผลิตพลังงานไอน้
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในพื้นที่ลูกค้า

     WMS จะทำการคัดแยกเพื่อรีไซเคิลกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งกระบวนการคัดแยกกากของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ WMS เป็น กระบวนการที่ถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีการจัดเตรียมระบบเอกสารเพื่อรับรองการคัดแยกให้ลูกค้าอย่างชัดเจน มีใบอนุญาตถูกต้อง และมีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลทุกประการ
     หลุมฝังกลบกากของเสียของ โครงการ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ หรือ ตั้งอยู่ในนิคมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล
ซึ่งประกอบด้วย

  • ระบบชั้นปูรองรับขยะ 3 ชั้น
  • ระบบการรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ
  • รวมถึงระบบรวบรวมและกำจัดก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบ

      การดำเนินการของเราได้รับการรับรองและบันทึกจากหน่วยงานราชการว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอน
     เมื่อหลุมฝังกลบในแต่ละเฟสถูกใช้งานเต็มพื้นที่แล้วจะได้รับการปิดคลุมตาม ขั้นตอนทางวิศวกรรมเพื่อฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ รวมถึงสร้างพื้นที่กันชนเพื่อแยกออกจากพื้นที่อุตสาหกรรมด้วย
     สำหรับกากของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสมสำหรับการเผานั้น จะถูกนำไปกำจัดด้วยความร้อนในเตาเผาระบบ Fluidized Bed ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้ประโยชน์ในการนำความร้อนที่ได้มาผลิตเป็น พลังงานไอน้ำ โดยเตาเผานี้ดำเนินงานและควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยซึ่งทำให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่าง ปลอดภัยตามข้อกำหนดของไทยและมาตรฐานสากล ในการเผาไหม้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงจะสามารถผลิตพลังงานไอน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ มากกว่า 15 ตันต่อชั่วโมง ในส่วนของระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศนั้นประกอบไปด้วย ระบบ Dry Scrubber, การฉีดผงถ่านกัมมันต์, การใช้ระบบถุงกรอง และ Wet scrubber เป็นขั้นตอนสุดท้าย รวมทั้งมีการเฝ้าระวังผลการบำบัดอย่างต่อเนื่องก่อนจะปล่อยออกสู่ชั้น บรรยากาศซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยขณะนี้
     WMS นำเสนอระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการของ ลูกค้าและสามารถรับน้ำเสียที่มีความหลากหลายและมีการปนเปื้อนในปริมาณที่สูง ได้
      การบรรจุและขนส่งเป็นระบบแทงค์แบบปิด ขนส่งโดยรถขนส่งกากของเสียแบบ Roll-off ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่ หรือนำไปฉีดเข้าเตาเผาเพื่อทำการควบคุมอุณหภูมิภายในแทนการใช้น้ำบริสุทธิ์ น้ำเสียจะได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ การและได้ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง

waste water treatment system 01

waste water treatment system 01

waste water treatment system 02

waste water treatment system 02