นายพสุ โลหารชุน พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ WMS บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด